CAT Telecom Public Company Limited

Server Co-Location

 

บริการเช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ ณ ศูนย์ Internet Data Center อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก บริหารงานโดย ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด

อาคารดังกล่าวยังเป็นที่ตั้งของระบบ International Internet Gateway (IIG) และ National Internet Exchange (NIX) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด

ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของศูนย์กลาง ของระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของประเทศ มายาวนานกว่า 15 ปี  Internet Data Center เชื่อมต่อเข้าอินเตอร์เน็ต

ผ่านโครงข่ายความเร็วสูง ประกอบด้วยระบบไฟฟ้าสำรองเสถียรภาพสูง การบริหารจัดการความปลอดภัยทางกายภาพ

ทั้ง Close Circuit TV (CCTV), Card Reader Access Control, Very Early Smoke Detector Apparatus (VESDA), สารดับเพลิง FM-200

และระบบทำความเย็นแบบ Precision  ซึ่งสามารถควบคุมทั้งอุณหภูมิและความชื้นได้อย่างแม่นยำ โดยมีชนิดพื้นที่ให้บริการ ตั้งแต่ขนาด 1 U จนถึง 42-U Rack


LINK : Term and Conditions of CAT-IDC Services


© 2015 by CAT Telecom Public Company Limited. All right reserved.

บมจ. กสท โทรคมนาคม สำนักงานใหญ่
99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210-0298